Politika jakosti

Vedení společností EKOL spol. s r.o. a EKOL energo s.r.o. si uvědomuje, že všechny procesy spojené s realizací výrobků a poskytováním služeb je nutné udržovat na vysokém stupni kvality, že musí být v souladu s požadavky životního prostředí, a že jsou zatíženy riziky v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Vyhlašuji proto pro společnost EKOL spol. s r.o. a EKOL energo s.r.o. následující politiku pro orientaci našeho myšlení a konání v příštích obdobích:

 • Dodávat výrobky a poskytovat služby v oblasti parních a spalovacích turbín, kotlů a energetických celků ve vynikající kvalitě a udržet stabilní místo společnosti na trhu.
 • Uspokojovat potřeby našich zákazníků a získat jejich důvěru v nás jako dodavatele. Jako prostředek uplatňovat procesní přístup, včetně monitorování a vyhodnocování těchto procesů.
 • Dlouhodobě a systematicky pečovat o kvalitu, která je pro nás prostředkem k získání a udržení dobré pověsti, ekonomické prosperity a stabilizaci sociálních jistot každého zaměstnance.
 • Vedení plně podporuje uplatňování principů mezinárodních norem pro zabezpečování kvality (ISO 9001), ochrany životního prostředí (ISO 14001) a bezpečnosti práce (ISO 45001) a vytvořilo na základě těchto principů jednotný integrovaný systém.
 • Vedení i všichni pracovníci musí udržovat a přezkoumávat integrovaný systém a přijímat opatření k trvalému zlepšování tohoto systému.
 • Vedení bude pravidelně přezkoumávat efektivnost systému a v případě potřeby systém zlepšovat.
 • Vedení i všichni pracovníci musí důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti, k ochraně životního prostředí a k ochraně zdraví při práci.
 • Vedení vždy stanoví konkrétní cíle včetně kriterií pro jejich vyhodnocení a zabezpečí pravidelné hodnocení. Cíle budou stanovovány, pokud to bude možné, i nad rámec legislativních požadavků.
 • Je nutno se zaměřit na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí a na prevenci pro předcházení vzniku úrazů a poškození zdraví. K tomu je třeba využívat všechny dostupné, technické a organizační prostředky.
 • Vyvíjet a vyrábět naše výrobky v souladu s požadavky na ekologii a v souladu s požadavky na bezpečnost práce. Tyto požadavky plnit v průběhu jejich výroby, v době provozu u zákazníka a při likvidaci po skončení životnosti výrobku.
 • Aktivně podporovat partnerství s dodavateli pro dosažení vyšší úrovně kvality finálních výrobků a služeb poskytovaných zákazníkovi. Vyžadovat od svých dodavatelů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce, tento přístup kontrolovat a vyhodnocovat.
 • Motivovat zaměstnance k zapojení do procesu neustálého zlepšování výrobků a služeb, podporovat aktivity vedoucí k odpovědnému chování zaměstnanců k ochraně životního prostředí a k bezpečnosti práce.
 • Tato jednotná politika společností EKOL spol. s r.o. a EKOL energo s.r.o. je zaměstnancům přístupná na interním komunikačním systému.
 

EKOL energo s.r.o.

EKOL energo s.r.o., má za sebou již více než 11 let úspěšného samostatného ekonomického působení.


+420 543 531 630

Pošlete nám e-mail
ECOSTART a. s.

14. 9. 2023 společnost EKOL Martin podepsala smlouvu se společností ECOSTART a....

Aktualizováno: 14.09.2023